โครงการหลวง

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง  พร้อมด้วยนายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ และคณะผู้ติดตาม ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่ 1. หม่อมเจ้า หม่อมเจ้าภีรเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง 2. ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบต่อฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3. ปลัดกระทรวงต่างๆ 4. ผู้บริหารโครงการหลวง เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ณ สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่