แม่ทัพภาค 4 ลงนาม

แม่ทัพภาค 4 ลงนามในหนังสือถึงท่านประธานคณะทำงานร่วมปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ (คพร.)  โดยมอบหมายให้ พันเอก สุวรรณ  เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน เผยแผ่ พุทธวจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ คพร.เสนอมา