องค์การ คพร.พันเอกเฉลิมพล จินารัตน์

องค์การ คพร. โดย พ.อ.เฉลิมพล จินารัตน์  ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การน้อมนำพุทธวจนฯ ให้ที่ประชุมสัมมนา และฝ่ายเสนาธิการที่กองบัญชาการกองทัพบก ในปีที่ผ่านมา ณ ศูนย์พุทธวจน บก.ทบ. บรรยายให้ข้าราชการนายทหาร ระดับพันโท พันเอก และส่วนราชการพลเรือน ที่ร่วมงานใน จชต.