มอบกระเช้าแด่ท่านประธาน

คุณเบญญาภา  สว่างวิวัฒนา ผู้แทนมูลนิธิพุทธโฆษณ์ พร้อมด้วยผอ.ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง คพร.และคณะผู้ติดตาม ได้มอบกระเช้าของขวัญ และสื่อพุทธวจนแด่ ท่านพัลลภ สุวรรณมาลิกประธาน คพร. เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558