ภาคใต้


การจัดอบรมมัคนายกพุทธวจน ตามแนวทาง คพร. รุ่นที่ 2 นำโดย พันเอก สุวรรณ   เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 25-26 เม.ย.58 ที่ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี มีผู้เข้าอบรมจาก ยะลา 82 คน ปัตตานี 59 คน นราธิวาส 42 คน สงขลา 25 คน รวม 208 คน (อ่านต่อ)

 

แม่ทัพภาค 4 ลงนามในหนังสือถึงท่านประธานคณะทำงานร่วมปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ (คพร.)  โดยมอบหมายให้ พันเอก สุวรรณ   เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน เผยแผ่ พุทธวจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ คพร.เสนอมา (อ่านต่อ)


พุทธวจน

โครงการน้อมนำพุทธวจนสู่พุทธศาสนิกชน ชายแดนภาคใต้  โดยเปิดอบรมมัคนายก “พุทธวจน” รุ่นที่ 1 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิรินธร ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 (อ่านต่อ)