พุทธวจน รุ่นที่ 1 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการน้อมนำพุทธวจนสู่พุทธศาสนิกชน ชายแดนภาคใต้  โดยเปิดอบรมมัคนายก “พุทธวจน” รุ่นที่ 1 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิรินธร ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558