โครงการในอนาคต

1) ศูนย์อารักขาตถาคตภาษิต
2) ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

ศูนย์อารักขาตถาคตภาษิต