โครงการที่สำเร็จแล้ว


fin2
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่คาวตามแนวพระราชดำริ ลำน้ำแม่คาวเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำปิง ที่มีความสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ….download PDF)
 


 

หนังสือ รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่ บ้านผู้ด้อยโอกาสให้พึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริ

โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐภณ ธนันชัย

นำเสนอ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังตม และความมั่นคงของมนุษย์ 2552

Code: Royal P.1

 

 

หนังสือ รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การสร้างอาชีพเยาวชนในท้องถิ่น

โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐภณ ธนันชัย

นำเสนอ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังตม และความมั่นคงของมนุษย์ 2552

Code: Royal P.3