โครงการที่ดำเนินการอยู่

PinC


การจัดอบรมมัคนายกพุทธวจน ตามแนวทาง คพร. รุ่นที่ 2 นำโดย พันเอก สุวรรณ   เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อ 25-26 เม.ย.58 ที่ค่ายสิรินธร จ.ปัตตานี มีผู้เข้าอบรมจาก ยะลา 82 คน ปัตตานี 59 คน นราธิวาส 42 คน สงขลา 25 คน รวม 208 คน (อ่านต่อ)

 

แม่ทัพภาค 4 ลงนามในหนังสือถึงท่านประธานคณะทำงานร่วมปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ (คพร.)  โดยมอบหมายให้ พันเอก สุวรรณ   เชิดฉาย หัวหน้าศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นผู้ดำเนินงาน ประสานงาน เผยแผ่ พุทธวจน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ คพร.เสนอมา (อ่านต่อ)


พุทธวจน

โครงการน้อมนำพุทธวจนสู่พุทธศาสนิกชน ชายแดนภาคใต้  โดยเปิดอบรมมัคนายก “พุทธวจน” รุ่นที่ 1 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ค่ายสิรินธร ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 (อ่านต่อ)


โครงการหลวง

 

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง  พร้อมด้วยนายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ และคณะผู้ติดตาม ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่ 1. หม่อมเจ้า หม่อมเจ้าภีรเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง 2. ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบต่อฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 3. ปลัดกระทรวงต่างๆ 4. ผู้บริหารโครงการหลวง เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558   โดยมี ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง  ณ สถานีเกษตร หลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ)


ประธานมูลนิธิโครงการหลวง

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วย  นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง    ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์และคณะ ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่หม่อมเจ้าภีศเดช  รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (อ่านต่อ)


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง  ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่พลตรีกำชัย  กำบังตน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และรองอธิบดี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อ่านต่อ)


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง  ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่ นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) Highland Research and Development Institute (Public Organization) (อ่านต่อ)


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลางได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และโครงการหลวง

(อ่านต่อ)


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชนองค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุรัตน์  นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ)

 


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน

องค์การ คพร.โดย พ.อ.เฉลิมพล จินารัตน์  ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การน้อมนำพุทธวจนฯ ให้ที่ประชุมสัมมนา และฝ่ายเสนาธิการที่กองบัญชาการกองทัพบกในปีที่ผ่านมา
ณ ศูนย์พุทธวจน บก.ทบ. 
บรรยายให้ข้าราชการนายทหาร ระดับพันโท พันเอก และส่วนราชการพลเรือน ที่ร่วมงานใน จชต. (อ่านต่อ)


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย
นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ และคณะผู้ติดตาม ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ)


ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน

คุณเบญญาภา  สว่างวิวัฒนา ผู้แทนมูลนิธิพุทธโฆษณ์ พร้อมด้วย ผอ.ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง คพร.และคณะผู้ติดตาม ได้มอบกระเช้าของขวัญ และสื่อพุทธวจนแด่ ท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธาน คพร. เนื่องในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558 (อ่านต่อ)


พัลลภ สุวรรณมาลิก

ผอ.ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้เข้าพบท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธาน คพร. เพื่อร่วมการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา คพร.ในเขตพื้นที่ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน และต่างประเทศ  เมื่อวันที่  29  มกราคม 2558 ณ บ้านภูดอย จังหวัดเชียงใหม่ (อ่านต่อ)


วอชิงตัน ดีซี

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง ได้มอบสื่อพุทธวจนฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้แก่ คุณซิ้วซิน  ฉั่วตระกูล ผู้แทน(วัดไทยในอเมริกา)  วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี ประเทศ สหรัฐอเมริกา

 


พันเอกสาละวิน

ผอ.ณัฐภณ ธนันชัย ส่งมอบหนังสือและสื่อพุทธวจนแก่ผู้นำฝ่ายทหาร ประเทศ เมียนมา เมื่อครั้งมาเยี่ยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 31 มกราคม 2558

 


UZawLwin

ผอ.ณัฐภณ ธนันชัย ส่งมอบหนังสือและสื่อพุทธวจนแก่ผู้นำฝ่ายทหาร ประเทศ เมียนมา เมื่อครั้งมาเยี่ยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 31 มกราคม 2558

 


UChitTan

ผอ.ณัฐภณ ธนันชัย ส่งมอบหนังสือและสื่อพุทธวจนแก่พันเอกสาละวิน  อุทรักษ์  ผู้ช่วยอัครทูตทหารไทย ประจำประเทศเมียนมา
ในวันที่ 31 มกราคม 2558

 

 

 


 โครงการน้อมนำพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจนสู่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานวิทยาลัยชุมชน


ผอ.ณัฐภณ ธนันชัย ได้ส่งมอบหนังสือพุทธวจนพร้อมสื่อพุทธวจนให้แก่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัด สมุทรสาคร ซี่งเป็นศูนย์ประสานงาน ของ คพร. เพื่อนำจ่ายไปยังวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศไทย จำนวน 20 แห่ง รวมทั้ง เป็นผู้แทน คพร. ในการนำสื่อพุทธวจนไปสู่ยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ เทศบาล อบต. ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 38 แห่ง (ครอบคลุมทั้งจังหวัด)

 


อธิบดีสำนักงบประมาณผ.อ.ณัฐภณ ธนันชัย พร้อมด้วยผู้ประสานงานภาคกลาง (ผู้ติดตาม) เดินทางเพื่อไปมอบลิขสิทธิ์การพิมพ์หนังสือพุทธวจให้เป็นภาษาลาว ให้กับนายอนุชา บุปผา ผู้ประสานงาน คพร. ประจำสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 โดยมีอธิบดีสำนักงบประมาณและอธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับ ณ ห้องวีไอพีสนามบินประเทศลาว


ผู้อำนวยการ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์  คพร. ได้มอบหนังสือ พุทธวจน-ปิฎก
แด่สมเด็จพระสังฆราช (ประธานสงฆ์) และรองอีกสองพระองค์

Pantiff1


คณะสงฆ์จาก สปป. ลาว ได้มาฝึกเรียนรู้พุทธวจน และข้อวัตรปฏิบัติที่เป็นไปตามพระศาสดาบัญญัติ
ณ วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ประเทศไทย เป็นจำนวนสองรุ่นๆ ละ 30 รูป ในอนาคตจะมีโครงการต่อเนื่อง


ภาพกระทรวงพาณิชย์

นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์ คพร. ได้มอบหนังสือและสื่อพุทธวจนให้แก่ท่านบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

 


Lady

นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพาณิชย์ คพร. ได้มอบหนังสือและสื่อพุทธวจนให้แก่นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 


วันที่ 9 ตุลาคม
ผอ.ณัฐภณ ธนันชัย ได้มอบสื่อพุทธวจน 
ในงานพิธีมงคลสมรส ของนายอนุชา บุปผา ผู้ประสานงาน คพร. ประจำ สปป.ลาว โดยใช้คำพระศาสดา เป็นแนวทางในการจัดงาน

Bhuddawajana bookwedding profile


ส่งมอบหนังสือและสื่อพุทธวจนให้กับผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน และสังคมส่วนรวม ตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้

วันที่ 13 ตุลาคม รับมอบโดย ตัวแทนจากบจก.โอลีน และพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมืองและพลเรือโท ประยุทธ์ เกิดภู่
(ด้านล่าง) ตัวแทนจากบจก.โอลีน  และพลเรือโท ประยุทธ์ เกิดภู่ ถ่ายภาพคู่กับท่านนายกรัฐมนตรี คนปัจจุบัน

 

Prime minister


Children's day 2558 1

 

จดหมาย ขอความอนุเคราะห์เด็กที่มีความสามารถจำคำสอนของพระพุทธเจ้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

ในวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อันเป็นกิจกรรมงานภายใต้ การดำเนินโครงการน้อมนำพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจนสู่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ ระหว่างองค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ (คพร.) และเครือข่ายกับวัดนาป่าพง

โดย พลเอก วิเชียร ศิริสุนทร
ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง