เจ้าดวงเดือน

องค์การ คพร. โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ณัฐภณ  ธนันชัย ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์/ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง ที่ปรึกษาด้านการพาณิชย์ และคณะผู้ติดตาม ได้มอบสื่อพุทธวจน ให้แก่เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่