วีดีโอ คพร.

MOU

ศูนย์อารักขาตถาคตภาษิต

หนึ่งเดียวในโลก ในหลวงของเรา

ไฮไลน์งาน BBW รัก ศรัทธา ตถาคต ประชุมธรรมะนานาชาติ 2015

International Dhamma Conference ณ.ประเทศอินเดีย