วัตถุประสงค์ของ คพร.

คพร
องค์กรนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ

  1. เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
  2. เพื่อเป็นแหล่งรวมความคิด และการปฏิบัติงาน ผู้ที่เกษียณอายุจากราชการ หรือจากหน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลที่อาสาช่วยงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
  1. เป็นองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ทางทรัพย์สิน และผลประโยชน์ทางการเมือง
  2. เพื่อนำองค์ความรู้ไปช่วยเหลืองานพัฒนาทุกชุมชน ไม่ว่าชุมชนเมืองหรือชนบท อันเป็นผลจากการทดลองและพัฒนาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำข้อมูลความรู้อื่นใดที่เหมาะสมในการพัฒนาไปสู่หมู่บ้านชนบท
  3. มุ่งมั่นพัฒนา และอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร แหล่งน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร และชาวชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  4. เพื่อนำแนวพระบรมราโชวาท พระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชบาย “ทฤษฎีใหม่” “เศรษฐกิจพอเพียง” “รู้รักสามัคคี” และ “ขาดทุนคือกำไร”
  5. เพื่อเข้าร่วมมือกับองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เสริมสร้างอุดมการณ์ในการพัฒนาชนบท และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งสังคมเมือง และชนบท หรือประเด็นปัญหาที่เห็นว่าควรที่จะแก้ไข หรือพัฒนาอันไปสู่ความอยู่ดีกินดีของประชาชน
  6. ยึดมั่นดำรงตนศึกษา และประพฤติปฏิบัติอยู่ในแนวหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่แต่ละบุคคลนับถืออยู่อย่างแท้จริง
  7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยเฉพาะสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์