ด้านสวัสดิการสังคม

sawaddeedkarn

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสวัสดิการสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสวัสดิการสังคม เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจัดหาที่อยู่อาศัย และที่ทำกินให้แก่ราษฎร ตลอดจนสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนพึงจะได้รับ เช่น แหล่งนํ้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค เพื่อให้มาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎรดีขึ้น พออยู่พอกิน ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุข ตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสวัสดิการสังคม เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การเกษตรต่อไป และเป็นศูนย์บริการการพัฒนาด้านการเกษตรรวมทั้งให้การอบรมผู้สนใจ พร้อมกันนี้วัดจะเป็นศูนย์รวมจิตใจ โดยการพัฒนาจิตใจพร้อมๆ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วย โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลักษณะงานเป็นการสำรวจแบ่งแปลงที่อยู่อาศัย และพื้นที่การเกษตรให้ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 250 ครอบครัวพร้อมๆ กับจัดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่างๆ ให้ประชาชนเหล่านั้นได้อยู่อาศัยตามควรแก่อัตภาพที่เหมาะสม