ด้านการสื่อสาร

communication

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านคมนาคมสื่อสาร

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านคมนาคมสื่อสาร ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง การก่อสร้างถนน เพื่อการสัญจรไปมาได้สะดวกและทั่วถึง การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญของการนำความเจริญไปสู่ชนบท การสื่อสารติดต่อที่ดียังผลสำคัญทำให้เศรษฐกิจของราษฎรในพื้นที่ดีขึ้น ราษฎรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในการพัฒนาชนบทนั้น การคมนาคมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่จะมองข้ามไปเสียมิได้ เพราะเป็นเสมือนประตูเชื่อมระหว่างในเมืองและชนบท ดังนั้น การที่จะเริ่มโครงการพัฒนาใดๆ นั้น จะต้องเริ่มจากการปรับปรุงและการก่อสร้างถนนหนทาง เป็นการเปิดประตูนำความเจริญเข้าไปสู่พื้นที่