การเทิดทูนพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทศบาลตำบลปลายบอง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่าน ผู้อำนวยการนโยบายและยุทธศาสตร์ องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ ว่าที่ ร.ต.ณัฐภณ  ธนันชัย ได้ถูกรับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย อาทิ สื่อสารมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และประชาชนเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการมีจิตสำนึกในอุดมการณ์ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการจัดทำข้อมูลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ในการขยายเครือข่ายมวลชน