องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ

คณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดำริ ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในการก่อกำเนิดองค์กรขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

 • พระราชประวัติ

  พระราชประวัติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ นามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล… อ่านต่อ


  สิบอันดับพระมหากษัตริย์ที่สุดยอดของโลก

 • ในหลวง

  หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการของพระองค์นั้นเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงความจำเป็นนี้ว่า “..ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก .. เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไข การปวดหัวนี้ก่อน แต่ปวดหัว ใช้ยาแก้ปวด..หรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัวมันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่จะคิดได้ แล้วอีกอย่างก็คือ … อ่านต่อ

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

  ด้านการเกษตรด้านการเกษตร
  ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลอง วิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ ใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา…อ่านต่อ
  ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
  เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน…  อ่านต่อ

  ด้านสวัสดิการสังคม

  ด้านสวัสดิการสังคม
  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็น… อ่านต่อ

  ด้านการสื่อสารด้านการสื่อสาร
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ด้านคมนาคมสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง อ่านต่อ

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพ..
  อ่านต่อ

  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
  ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก… อ่านต่อ

  ด้านสาธารณสุข

  ด้านสาธารณสุข
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นว่า … อ่านต่อ

ผลงานต่างๆ ที่ผ่านมาของท่านประธาน พัลลภ

19 พฤษภาคม 2557 ทำฝาย ปลูกป่า มอบเครื่องกรองน้ำ บ้านห้วยหอย ต.แม่นาจร

7 มกราคม2557 ปีใหม่บ้านหนองเขียว

11 พฤษภาคม 2557 เปิดงานทำขาเทียม รพ.แม่ลาว เชียงราย

8 กรกฎา 2554 อบรมสร้างจิตสำนึก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

19 มีนาคม 2557 ดูที่สร้างฝาย บ้านห้วยแทง


ภาพบรรยากาศงาน รัก ศรัทธา ตถาคต 2558