องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ

คณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดำริ ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในการก่อกำเนิดองค์กรขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

 • พระราชประวัติ

  พระราชประวัติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ นามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล… อ่านต่อ


  สิบอันดับพระมหากษัตริย์ที่สุดยอดของโลก

 • ในหลวง

  หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการของพระองค์นั้นเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงความจำเป็นนี้ว่า “..ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก .. เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไข การปวดหัวนี้ก่อน แต่ปวดหัว ใช้ยาแก้ปวด..หรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัวมันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่จะคิดได้ แล้วอีกอย่างก็คือ … อ่านต่อ

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมัยพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   

  ด้านการเกษตรด้านการเกษตร
  ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลอง วิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ ใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา…อ่านต่อ
  ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
  เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน…  อ่านต่อ

  ด้านสวัสดิการสังคม

  ด้านสวัสดิการสังคม
  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็น… อ่านต่อ

  ด้านการสื่อสารด้านการสื่อสาร
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ด้านคมนาคมสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง อ่านต่อ

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพ..
  อ่านต่อ

  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
  ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก… อ่านต่อ

  ด้านสาธารณสุข

  ด้านสาธารณสุข
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นว่า … อ่านต่อ

 

โครงการรณรงค์น้อมนำ  พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  พระราชดำริแนวทางการทรงงานและพระราชปรัชญาสู่สถาบันการศึกษา สู่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อน้อมนำมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริฯ  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ

ประกาศจากทาง คพร. เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เกี่ยวกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก ณ สุสานสันกู่เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่


สำหรับวันที่24 มกราคม 2562
มีบริการรถรับ-ส่งจากวัดฟ้าฮ่ามไปยังสุสานสันกู่เหล็กค่ะ

และสำหรับท่านที่จะนำรถไปเอง ที่สุสานสันกู่เหล็ก สามารถจอดรถได้
1. ที่จอดรถอาคาร75ปี สภาคริสตจักร
2.สนามฟุตบอลโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์
3.ที่จอดรถวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ม.พายัพ
**มีรถรางรับส่งจากที่จอดรถไปยังสุสานค่ะ
**การแต่งกาย ชุดสีดำ สุภาพ หรือชุดปรกติขาวสำหรับข้าราชการค่ะ

ร่วมรำลึกถึงอดีตท่านประธาน พัลลภ  สุวรรณมาลิก


ขอเชิญร่วมงานบรรยายธรรมจังหวัดระนอง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่าน ผู้อำนวยการ คพร. ว่าที่ ร.ต.ณัฐภณ  ธนันชัย ได้ถูกรับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมสัมมนาดังกล่าว

อ่านต่อ


เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ท่านผู้อำนวยการองค์การคณะทำงานร่วมการปฎิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสอนงแนวพระราชดำริ ท่าน ผอ. ณัฐณรงค์ ธนันชัย ได้มาเป็นวิทยากรให้แก่ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมอาคาร อบจ.น.บ. ชั้น 2 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ในหัวข้อการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจ และเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว


เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ท่าน ผู้อำนวยการ ณัฐณรงค์ ธนันชัย ผู้อำนวยการ คพร. และญาติธรรมจังหวัดเชียงราย และจังหวัดอื่น ๆ ที่มาร่วมงาน แสดงธรรมบรรยาย ในหัวข้อ“การเจริญอานาปานสติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า” โดยคณะสงฆ์วัดนาป่าพง ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
ได้รับการตอบรับเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 1,200 ท่าน) จากญาติธรรม และผู้สนในศึกษาในตถาคตเป็นอย่างดีchiangraichiangrai6chiangrai11 chiangrai9 chiangrai12 chiangrai8 chiangrai4 chiangrai3 chiangrai2 chiangrai5


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ส่งแจกันดอกไม้.มาเยี่ยมท่านประธาน คพร. โดยมีรับสั่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์

wrpp5wrpp4wrpp3wrpp

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานดอกไม้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลและพยาบาลผู้ดูแล ในการเยี่ยมคุณพัลลภ สุวรรณมาลิก ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่


ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย การเจริญอานาปานสติ ตามคำสอนของ พระพุทธเจ้าโดยคณะสงฆ์วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

wrp1

wrp2

ทางคณะทำงานขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับ


โครงการน้อมนำพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจนสู่ภาคพื้นยุโรป กิจกรรมพุทธวจนสัญจรยุโรป ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559

n10

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ เป็นหลักธรรมที่แท้จริงของศาสนาพุทธ เป็นการสร้างโอกาสที่สำคัญ เพื่อให้ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยพร้อมเพรียง เป็นเครื่องสำรวม เป็นเครื่องระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธาน เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย รายละเอียด

โครงการน้อมนำพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจนสู่ภาคพื้นยุโรป กิจกรรมพุทธวจนสัญจรยุโรป ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559 

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม สนับสนุนการเผยแผ่พุทธวจน ธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ เป็นหลักธรรมที่แท้จริงของศาสนาพุทธ เป็นการสร้างโอกาสที่สำคัญ เพื่อให้ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโดยพร้อมเพรียง เป็นเครื่องสำรวม เป็นเครื่องระวัง เป็นหัวหน้า เป็นประธาน เพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย เรื่อง ประมวลภาพกิจนิมนต์ ภิกขุชัยณรงค์ ถาวโร วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี ระยะเวลาจาริก 14 วันในยุโรปScreenshot 2016-11-03 20.22.26

รายละเอียด

7 มกราคม2557 ปีใหม่บ้านหนองเขียว

11 พฤษภาคม 2557 เปิดงานทำขาเทียม รพ.แม่ลาว เชียงราย

8 กรกฎา 2554 อบรมสร้างจิตสำนึก กองบัญชาการตำรวจสันติบาล