องค์การคณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบทสนองแนวพระราชดำริ

คณะทำงานร่วมการปฏิบัติงานพัฒนาหมู่บ้านชนบท สนองแนวพระราชดำริ ได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ เป็นประธานในการก่อกำเนิดองค์กรขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2543 ทั้งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ

 • พระราชประวัติ

  พระราชประวัติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ นามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล… อ่านต่อ


  สิบอันดับพระมหากษัตริย์ที่สุดยอดของโลก

 • ในหลวง

  หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการของพระองค์นั้นเป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรกำลังประสบอยู่ พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสถึงความจำเป็นนี้ว่า “..ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก .. เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไข การปวดหัวนี้ก่อน แต่ปวดหัว ใช้ยาแก้ปวด..หรือยาอะไรก็ตามแก้ปวดหัวมันไม่ได้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อที่จะให้อยู่ในสภาพที่จะคิดได้ แล้วอีกอย่างก็คือ … อ่านต่อ

 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมัยพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   

  ด้านการเกษตรด้านการเกษตร
  ทรงเน้นในเรื่องของการค้นคว้าทดลอง วิจัยหาพันธุ์พืชต่าง ๆ ใหม่ ๆ ทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น หม่อนไหม ยางพารา…อ่านต่อ
  ด้านสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม
  เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน…  อ่านต่อ

  ด้านสวัสดิการสังคม

  ด้านสวัสดิการสังคม
  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีที่อยู่อาศัย ที่ทำกินและได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จำเป็น… อ่านต่อ

  ด้านการสื่อสารด้านการสื่อสาร
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ด้านคมนาคมสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับปรับปรุงถนนหนทาง อ่านต่อ

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ

  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  ศึกษาแนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการประกอบอาชีพ..
  อ่านต่อ

  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
  ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำมากกว่าโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจาก… อ่านต่อ

  ด้านสาธารณสุข

  ด้านสาธารณสุข
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับงานสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ดังจะเห็นว่า … อ่านต่อ

 

โครงการรณรงค์น้อมนำ  พระราชดำรัส  พระบรมราโชวาท  พระราชดำริแนวทางการทรงงานและพระราชปรัชญาสู่สถาบันการศึกษา สู่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อน้อมนำมาประพฤติเป็นวัตรปฏิบัติ สนองพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ

พระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริฯ  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ

กำธน สินธวานนท์

พล.อ.อ.กำธน อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ถึงแก่อสัญกรรม สิริอายุ 93 ปี

วันที่ 21 ก.ย. พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการติดเชื้อในกระแสโลหิต สิริอายุ 93 ปี โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ในวันที่ 22 ก.ย. 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา 100 ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2469 ที่ จ.ภูเก็ต เป็นบุตรของหลวงบริหารสิกขกิจ (ซุ่นกิ๊ต สินธวานนท์) และนางจินดา สินธวานนท์ (จินดา บริหารสิกขกิจ) สมรสกับท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ มีบุตรธิดา 3 คน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2530 และมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศตรี และได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ เมื่อเดือนพ.ค. 2550

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ดำรงตำแหน่งสำคัญต่างๆ อาทิ กรรมการบริหารและรองเหรัญญิกมูลนิธิอานันทมหิดล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบส ฯลฯ

พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดต่างๆ ดังนี้

– ปฐมจุลจอมเกล้า (ป.จ. 2539)
– มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช. 2532)
– มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม. 2531)
– ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.ว. 2524)
– เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 2 (ภ.ป.ร.2 2534)

ผู้แทน คพร. ได้นำสื่อพุทธวจน ไปเผยแผ่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ตาม โครงการน้อมนำพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจนสู่สถาบันการศึกษาแห่งชาติ ประชาชนทุกหมู่เหล่า หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมฟังพุทธวจน
ในวัน พฤหัศบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ เพชรเกษมแกรนด์จังหวัดสุรินทร์

โดยสำรองที่นั่งฟรี ติดต่อ 081-994-0465  (แรมฤดี) สอบถามได้ที่ 081-644-2653 (อมรรัตน์) และ 086-879-4147 (สุพจน์)

ประกาศจากทาง คพร. เรื่องซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เกี่ยวกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล

ผอ.คพร. ได้ลงพื้นที่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเข้าร่วมประชุม และรับทราบปัญหา การดำเนินตามโครงการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เมาเทนพาร์ค และเรือนร่มเกล้า

 

งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านพัลลภ สุวรรณมาลิก ณ สุสานสันกู่เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่